1 ROK 2004/2005

2 ROK 2005/2006

3 ROK 2006/2007


jazyk English Česky

Projekt a výsledky

  » Úvod
  » Popis projektu SVYC
  » Dotazník A
  » Záškoláctví

Představení škol

  » škola Prešov
  » škola Tarnow
  » škola Vizovice

Fotogalerie

  » škola Prešov
  » škola Tarnow
  » škola Vizovice


   O našem projektu:           
 

Vážení čtenáři

Do rukou se Vám dostává svým způsobem ojedinělý průzkum z řad žákovské a pedagogické veřejnosti na třech školách. V rámci programu Socrates akce Comenius 1 - rozvoj škol, se ve školním roce 2004-2005 rozběhl projekt School Virtual Youth Centre (SVYC), kterého první fáze dostala pracovní název Kulturní prostředí na školách.

Zúčastněnými školami byly Zespol Szkól Ogólnokstacacych i Technickych im. Jana Szcepanika v Tarnowe (ZSO Tarnov, Polská republika), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Vizovice (Česká republika) a nakonec koordinátorská škola Združená stredná škola služieb v Prešove (ZSŠ služieb Prešov, Slovenská republika).

Proč kulturní prostředí? Oblast školství ve všech třech zúčastněných zemích prošla za poslední roky velkými změnami. Zajímalo nás, jaké měly tyto změny vliv na kulturu školy a její atmosféru, která je poznamenána novými společenskými podmínkami a společenským vědomím. Kulturní prostředí chápeme v nejširším slova smyslu jako všechny aktivity provozované školami, tzn. ne v úzkém ,,kulturním" slova smyslu.

Koho názory nás zajímaly především? Podle jednotlivých oblastí jsme vypracovali dva dotazníky. Část A byla určena žákům třetích ročníků a část B učitelům působících na školách. Podle tématických okruhů ma část A tito složky: Vztah žáků ke škole, Školní řád, Záškoláctví a jeho vliv na uplatnění žáků, Mimočkolská činnost a vybavení školy. Část B měla podobnou strukturu a najdete v ní: Absence ve vyučovacím procesu, Vybavení školy, Mimoškolská činnost.

Jaký velký záběr průzkum představoval? Na dotazníky nám odpovědělo 479 respondentů z řad žáků třetích ročníků a 78 respondentů z řad učitelů. Tento vzorek představuje většinu žáků třetích ročníků na všech zúčastněných školách a taktéž většinu z pedagogických sborů škol.

K čemu projekt sloužil? Našim záměrem je z dlouhodobého hlediska také vytvářet prostředí na školách, které by eliminovalo nežádoucí vlivy jako je záškoláctví, předčasné zanechání studia (drop-out) a různé druhy podvodů. Naopak by pozitivem bylo nastartovat školu jako instituci, kde by žáci a učitelé trávili velkou část pracovního dne. Východiskem jsou pro nás názory obou stran, rozebrané prostřednictvím dotazníkové metody, které tvoří základní složku pro management škol, aby se v problematice orientovali a podpořily tzv. ,, světlá " místa.

Co se ještě stalo přínosem? Díky projektu se měli možnost jednotlivé delegace škol seznámit s organizací, řízením, historií i současností ZSO Tarnow, kde se uskutečnila první projektová návštěva a také ve Združené strednej školy služieb v Prešove. Zároveň byly při realizaci projektu použity kromě konvenčních dotazníků moderní informačně-komunikační technologie na vyhodnocení projektu a realizaci jeho výstupů.
 


Napište nám

  » Postřehy
  » Náměty
  » Hodnocení
  » Doporučení


logo Vizovicelogo PrešovSdružení škol všeobečně vzdělávacích a technických
Jana Sczepanika Tarnow